Vogels van Magyarlukafa

Grauwe klauwier, een gewone verschijning in het dorpDe natuurbeelden zijn door ons gemaakt in Magyarlukafa, tenzij anders vermeld
Het dorp Magyarlukafa grenst rechtstreeks aan drie verschillende landschapstypes: grasland en akker, moeras en vijver, bos. De meeste vogels die gebonden zijn aan één van deze biotooptypes kunnen dan ook, op zijn minst sporadisch, in het dorp zelf gezien worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het dorp de volgende vogels zien:
Grauwe klauwier (grasland met struiken), bruine kiekendief (grasland en moeras), zilverreiger (vijver), wielewaal (open bos en parklandschap) en zwarte specht (bos).

Enkele vogelsoorten die we talrijk in het dorp zien, maar nauwelijks ver van de bewoning, zijn de zwarte roodstaart, de Europese kanarie en de witte kwikstaart.

Dadelijk aan de noordkant van het dorp begint het Natura 2000 gebied. Voor wat betreft de vogels was de aanwezigheid van (onder meer) de volgende soorten een aanleiding voor de klassering van de zone: zeearend, zwarte ooievaar, raaf, middelste bonte specht, zwarte specht en grijskopspecht. Het groot aantal spechtensoorten in de Zselic is opvallend. In onze tuin troffen we al zeven van de acht aanwezige soorten aan.

Hieronder een lijst van vogelsoorten die wij reeds zagen of hoorden. De lijst geeft zeker geen volledige inventaris van de aanwezige soorten.

Hop Upupa epops
In het dorp zelf enkel te zien in de lente.
IJsvogel Alcedo atthis
Hoofdzakelijk aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp, soms ook langs de beek in de vallei.
Bijeneter Merops apiaster
In het dorp vrijwel dagelijks te horen en te zien, maar zelden zittend. Meestal in vlucht, vrij hoog in de lucht.
Geelgors Emberiza citrinella
Erg talrijk aanwezig.
Grauwe gors Emberiza calandra
Regelmatig te zien en te horen in de vallei ten noorden van het dorp.
Rietgors Emberiza schoeniclus
Vooral zichtbaar in de winter wanneer hij ook langs het grasland te vinden is.
Veldleeuwerik Alauda arvensis
De aantallen gaan helaas ook in de Zselic achteruit. Beste kans om hem te horen en te zien is op het grasland ten westen van Kishárságy (2,5 km van Magyarlukafa).
Kuifleeuwerik Galerida cristata
Niet aanwezig in het dorp zelf. Dikwijls eenvoudig te zien langs de asfaltweg in de buurt van Szigetvár.
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Behoorlijk grote aantallen in het dorp en bij de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Huiszwaluw Delichon urbicum
De grootste aantallen in de buurt vinden we in het stadje Szigetvár.
Witte kwikstaart Motacilla alba
Boompieper Anthus trivialis
Niet zeldzaam op de graslanden, soms ook in het dorp.
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Hoofdzakelijk bij de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus
Bij de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Bij de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Snor Locustella luscinioides
Tapuit Oenanthe oenanthe
Tapuit en roodborsttapuit zijn vrij talrijk aanwezig op het grasland in de vallei ten noorden van het dorp en ook ten westen van Kishárságy (2,5 km van Magyarlukafa).
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Paapje Saxicola rubetra
Winterkoning Troglodytes troglodytes
In het dorp zelf eerder sporadisch te zien in de zomer, wel talrijk in de winter.
Goudhaantje Regulus regulus
In het dorp zelf eerder sporadisch te zien in de zomer, wel talrijk in de winter.
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapilla
Vermoedelijk enkel tijdens trekseizoen in lente en herfst.
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata
In de zomer altijd aanwezig in het dorp zelf.
Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
Talrijk aanwezig in het dorp zelf.
Heggenmus Prunella modularis
Niet talrijk.
Roodborst Erithacus rubecula
In het dorp zelf eerder sporadisch te zien in de zomer, wel talrijk in de winter.
Nachtegaal Luscinia megarhynchos
In de lente en vroege zomer altijd te horen in de struiken langs de beek die door de vallei stroomt langs de oostkant van het dorp.
Merel Turdus merula
De merels in het dorp zijn schuwer dan wat we gewoon zijn in West-Europa.
Zanglijster Turdus philomelos
Grote lijster Turdus viscivorus
Vooral op de bomen en struiken langs de wat hoger gelegen graslanden tussen Magyarlukafa en Kishárságy.
Kramsvogel Turdus pilaris
Wintergast.
Koperwiek Turdus iliacus
Wintergast.
Spreeuw Sturnus vulgaris
Wielewaal Oriolus oriolus
Nog talrijk in het dorp en de omgeving.
Grauwe klauwier Lanius collurio
Talrijk langs het grasland in de vallei ten noorden van het dorp, maar ook regelmatig te zien in het dorp zelf.
Kleine klapekster Lanius minor
Zelfde vindplaatsen als de grauwe klauwier, maar veel minder talrijk. Soms ook te zien in het dorp zelf.
Klapekster Lanius excubitor
Wintergast.
Staartmees Aegithalos caudatus
Koolmees Parus major
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Glanskopmees Poecile palustris
Overal talrijk, ook in het dorp. Opvallend tam en weinig schrikachtig.
Kuifmees Lophophanes cristatus
In stukken bos waar naaldhout overheerst, zoals ten oosten van Visnyeszéplak (6 km van Magyarlukafa).
Zwarte mees Parus ater
Niet talrijk.
Baardmannetje Panurus biarmicus
Enkel als wintergast in grote stukken riet aan de eerste vijver ten zuiden van Magyarlukafa.
Europese kanarie Serinus serinus
Talrijk in het dorp zelf.
Vink Fringilla coelebs
Talrijk in het dorp zelf.
Groenvink Chloris chloris
Talrijk in het dorp zelf.
Distelvink Carduelis carduelis
Vooral talrijk op de graslanden rond Magyarlukafa, maar ook aanwezig in het dorp zelf.
Kneu Linaria cannabina
Vooral op de graslanden rond Magyarlukafa, maar ook regelmatig in het dorp zelf.
Appelvink Coccothraustes coccothraustes
Vrij talrijk, maar discreet aanwezig in het dorp in alle jaargetijden.
Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Sporadisch te zien buiten het dorp langs de bosranden in de vallei.
Keep Fringilla montifringilla
Wintergast
Sijsje Spinus spinus
Wintergast
Boomklever Sitta europaea
Overal talrijk: in het dorp en in de bossen.
Boomkruiper Certhia brachydactyla
Aanwezig, maar niet talrijk.
Huismus Passer domesticus
In het dorp veel minder talrijk dan de ringmus.
Ringmus Passer montanus
Erg talrijk in het dorp, de akkers en graslanden.
Zwartkop Sylvia atricapilla
Overal talrijk: in het dorp en in de bossen.
Braamsluiper Sylvia curruca
Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Fitis Phylloscopus trochilus
Tot nog toe zagen we enkel fitissen aan het begin van de najaarstrek.
Koekoek Cuculus canorus
Overal te horen in de lente, ook in het dorp.
Grote bonte specht Dendrocopos major
Talrijk.
Middelste bonte specht Dendrocoptes medius
Vrij talrijk.
Kleine bonte specht Dryobates minor
Groene specht Picus viridis
Vrij talrijk.
Grijskopspecht Picus canus
Regelmatig te zien.
Zwarte specht Dryocopus martius
Enorme specht (tweede grootste ter wereld). Zeker niet zeldzaam, soms ook te zien in het dorp. Toch zullen we zijn aanwezigheid vooral merken door de opvallende roep. Zie audio 1 hierbij voor roep in rust en audio 2 voor de roep in vlucht.
Draaihals Jynx torquilla
Discrete en goed gecamoufleerde vogel die ook vooral opvalt door het geluid dat hij maakt. Aanwezig in het dorp zelf.
Bosuil Strix aluco
Aanwezig in het dorp zelf.
Ransuil Asio otus
Soms te zien in de winter.
Kerkuil Tyto alba
Vlaamse gaai Garrulus glandarius
Overal talrijk: in het dorp en in de bossen.
Bonte kraai Corvus cornix
Overal talrijk: in het dorp en in de bossen. De bonte kraai vervangt onze zwarte kraai in dit deel van het verspreidingsgebied (soms beschouwd als ondersoort).
Raaf Corvus corax
Vrij talrijk aanwezig en valt ook op door zijn typisch geluid. Zie de audio hierbij.
Roek Corvus frugilegus
Vooral aanwezig in de buurt van de steden (Szigetvár), maar vanaf de herfst en in de winter zien we soms ook grote groepen in de buurt van Magyarlukafa.
Ekster Pica pica
Meestal slechts te zien in de winter, vooral in de buurt van de visvijvers aan de zuidkant van het dorp.
Buizerd Buteo buteo
Overal talrijk, ook voortdurend te horen en te zien in het dorp.
Zeearend Haliaeetus albicilla
Indrukwekkende verschijning. De grootste Europese arend. Dikwijls te zien, maar vrij onvoorspelbaar, waarschijnlijk omwille van zijn groot territorium. Roept niet.
Bruine kiekendief Circus aeruginosus
Vooral aanwezig in de buurt van de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Blauwe kiekendief Circus cyaneus
Wintergast. Dikwijls te zien laagvliegend over de graslanden grenzend aan Magyarlukafa en tussen Magyarlukafa en Kishárságy.
Wespendief Pernis apivorus
Aanwezig, maar zeldzaam.
Rode wouw Milvus milvus
Vermoedelijk enkel te zien tijdens het trekseizoen.
Sperwer Accipiter nisus
Torenvalk Falco tinnunculus
Ooievaar Ciconia ciconia
Broedt in veel dorpen in de buurt en in Szigetvár, maar niet in Magyarlukafa. Verschijnt soms wel in de vallei wanneer het grasland ten noorden van het dorp gemaaid wordt. Zie de video op de fotopagina.
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
Broedt in de Zselic en is af en toe te zien in het dorp en de directe omgeving, vooral overvliegend.
Blauwe reiger Ardea cinerea
Purperreiger Ardea purpurea
Bij de eerste vijver aan de zuidkant van het dorp.
Grote zilverreiger Ardea alba
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp. In de winter soms ook op het grasland aan de noordoostkant van het dorp.
Kleine zilverreiger Egretta garzetta
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Kwak Nycticorax nycticorax
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Meerkoet Fulica atra
Op de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Waterhoen Gallinula chloropus
Op de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Waterral Rallus aquaticus
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Kleinst waterhoen Porzana pusilla
Voorlopig enkel waargenomen tijdens de trekperiode.
Oeverloper Actitis hypoleucos
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Fuut Podiceps cristatus
Aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Bij en tussen het riet van de eerste vijver aan de zuidkant van het dorp.
Knobbelzwaan Cygnus olor
Broedt aan de vijvers aan de zuidkant van het dorp.
Wilde eend Anas platyrhynchos
Witoogeend Aythya nyroca
Tafeleend Aythya ferina
Voorlopig enkel waargenomen tijdens de trekperiode.
Smient Anas penelope
Wintergast.
Wintertaling Anas crecca
Wintergast.
Zomertaling Spatula querquedula
Voorlopig enkel waargenomen tijdens de trekperiode.
Slobeend Spatula clypeata
Voorlopig enkel waargenomen tijdens de trekperiode.
Fazant Phasianus colchicus
Talrijk en een gewoon geluid in het dorp en langs de grasvelden in de buurt.
Kwartel Coturnix coturnix
Erg moeilijk te zien, maar met een goed herkenbare roep.
Kievit Vanellus vanellus
In het vroege voorjaar aanwezig op het grasveld grenzend aan de noordoostkant van het dorp.
Houtduif Columba palumbus
Holenduif Columba oenas
Zomertortel Streptopelia turtur
Talrijk, ook in het dorp, maar altijd half verborgen. Ondanks zijn stille koerende geluid zijn de vogels gemakkelijker te horen dan te zien.
Turkse tortel Streptopelia decaocto
Niet in Magyarlukafa. Wel in heel wat dorpen dichter bij Szigetvár.